ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: غلامرضا قدیری  
جانشین مدیریت: مهدي مروتي شريف آباد
مسئول دفتر: سيد سجاد ضياءكاشاني
تلفن مستقیم : 035-36283350
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

ارتباط با معاونت

نام و نام خانوادگی: مهدی مروتی شریف آباد  
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: ضیاء کاشانی
تلفن مستقیم : 3163278
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

ارتباط با اداره آمار

نام و نام خانوادگی: وحیدرضا اعرابی  
جانشین ریاست: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163282
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

ارتباط با اداره واگذاری

نام و نام خانوادگی: اکبر زارع ارنانی  
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163273
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

ارتباط با اداره حقوقی

نام و نام خانوادگی: سهیلا کاظمی  
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163279
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

ارتباط با حفظ کاربری

نام و نام خانوادگی: حسین مستوفی  
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163275
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

ارتباط با اداره مهندسی

نام و نام خانوادگی: مهدی مفیدی فر  
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163271
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

ارتباط با اداره ساماندهی

نام و نام خانوادگی: حسین قدیری  
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163284
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد