ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: محمد علی دهقانی سانیچ  
جانشین مدیریت: محمد جعفری
مسئول دفتر: سید محسن دهقان
تلفن مستقیم : 035-36231343
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد