ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: سیّد علی اصغر مصطفوی  
جانشین معاونت: عزیزیان
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36230021
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد