ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: رزا قوچانی  
جانشین معاونت: حسین رستگار
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-38259903
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد