ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: محمد زارع
 
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36291540
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد