ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: علیرضا طاقه باف  
جانشین مدیریت: محمد حسن زارع
مسئول دفتر: شریفی
تلفن مستقیم : 035-36240780
تلفن جانشین: 035-3163346
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد