ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی:

یدالله جوادپور

 
جانشین مدیریت: علی محمد ذبیحی
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36281316
تلفن جانشین: 035-3163341
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد