ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی:

محمد علی حاتمی زاده

 
جانشین مدیریت:
آتشی
مسئول دفتر:  
تلفن مستقیم :  36248772
تلفن جانشین:  
پست الکترونیکی حوزه :  

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد