ارتباط با معاون

نام و نام خانوادگی:

 سیدعلی محمد ضیاءکاشانی

 
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: لاله - دهقان چناری
تلفن مستقیم : 035-3163335 
تلفن جانشین: 035-3163336
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد