ارتباط با ;کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی: منصور قندی  
جانشین معاونت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36260092
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد