ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: علی میرزایی امیر آبادي  
جانشین معاونت: حمید آتشکار
مسئول دفتر: حمید اسلامی
تلفن مستقیم : 035-36243008
تلفن جانشین: 035-3163219
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد