ارتباط با معاون

نام و نام خانوادگی: محمد رضا ابراهیمی  
جانشین معاونت: خسروی مقدم
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36233017
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد