ارتباط با اداره

نام و نام خانوادگی: محمد جلال فخرآبادی  
جانشین معاونت: آسیبابانی
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36241700
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد