ارتباط با معاون

نام و نام خانوادگی: علی محمد کارگر  
جانشین معاونت: نصیری
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36235018
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد