ارتباط با معاون

نام و نام خانوادگی:

 علی آمون

 
جانشین معاونت:
میرزایی
مسئول دفتر: سعید شاطری نسب
تلفن مستقیم : 035-3163258   
تلفن جانشین: 035-3163257  
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد