ارتباط با مدیر

نام و نام خانوادگی:

سیّد اسماعیل یزدانی

 
جانشین: -
مسئول دفتر: شیخعلیشاهی
تلفن مستقیم : 035-3163317
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه: -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد