ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی:

حسین محمد زاده کراتی

 
جانشین مدیریت: سعید حبیبی
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163229
تلفن جانشین: 3163238
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد