ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی:

عباس تیموری

 
جانشین مدیریت: احمد مشکوری
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 3163230
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد