ارتباط با معاون

نام و نام خانوادگی:

نادر سلیم

 
جانشین معاونت: نبی زاده
مسئول دفتر: مکی نژاد
تلفن مستقیم : 035-3163231
تلفن جانشین: 035-3163232
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد