حسین شفیعی رئیس اداره ترویج شهرستان ابرکوه از حضور بازرسین دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در شهرستان ابرکوه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، جلسه ای با حضور رمضان علی قباخلو رئیس دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی، جواد قاسمی مسئول کمیته نمونه های بخش آب و خاک، رزا قوچانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان، احمد رضا زرنگاری مسئول آب و خاک شهرستان،  سید مرتضی هاشمیه کارشناس تولیدات گیاهی سازمان، عبداله عزیزیان نسب معاون مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان ، بیتا مروج الاحکامی محقق معین شهرستان و کارشناس پهنه برگزار گردید و اطلاعات کامل و جامعی در مورد روند فعالیتهای انجام شده سایت الگویی IPCM شهرستان ابرکوه ارائه گردید و در آخر نیز بازرسین از محل اجرای سایت در روستای تیزک بازدید به عمل آوردند و  در این ارزیابی که رئیس اداره ترویج استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، مسئول مرکز جهاد کشاورزی تیجرد و کشاورز همکار در اجرای سایت الگویی IPCM حضور داشتند کلیه فعالیتهای آموزشی و اقدامات عملی انجام شده در زمینه حفظ نباتات، باغبانی و آب و خاک در واحد اصلی و تابعی سایت در چاه به جای قنات تیزک مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد