نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: حامد ابراهیمی

شماره تماس: 32658377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 17400

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 2100

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 100

مساحت اراضی زراعی (دیم)  تحت پوشش مركز (هکتار): 500

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 875

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 90

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 8

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:30

زمینه فعالیت غالب منطقه: کشاورزی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندوم  

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: صیفی جات

تولید اول باغی غالب منطقه : بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه:سیاه ریشه

تولید دوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت قرمز 

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت سفی

تولید سوم دامی غالب منطقه: شیر

آدرس : تفت-روستاي زردين- مركزجهاد كشاورزي دهستان زردين

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد