نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: محمدحسین دهقانپور فراشاه

شماره تماس: 32653377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 16000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 735

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار):38 

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 694

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 65

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 8

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 8

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغبانی    

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: شلغم علوفه ای

تولید اول باغی غالب منطقه: بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید سوم باغی غالب منطقه: توت درختی

تولید اول دامی غالب منطقه: مرغ

تولید دوم دامی غالب منطقه:گوسفند

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاو

آدرس: تفت-بخش نير- مركزجهاد كشاورزي دهستان نير

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد