نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: منوچهر سليم آبادي

شماره تماس: 32672788

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 129000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 2018

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 250

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1768

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 95

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 5/0

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 10

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 37

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغبانی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه: بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: پسته

تولید سوم باغی غالب منطقه: سیاه ریشه

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه: گاو

تولید سوم دامی غالب منطقه: مرغ

آدرس: تفت-روستاي گاريز- مركزجهاد كشاورزي گاريز

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد