نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: سید حسین موسوی ندوشن

شماره تماس: 32683344

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 5000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 3000

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 310

مساحت اراضی زراعی (دیم)  تحت پوشش مركز (هکتار): 0

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 2109

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 75

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 0

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 40

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:130

زمینه فعالیت غالب منطقه:پسته کاری

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید سوم باغی غالب منطقه: درختان سیاه ریشه

تولید اول دامی غالب منطقه: مرغ

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاو

آدرس: تفت-روستاي دهشير- مركزجهاد كشاورزي دهشير

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد