نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: سید انتظام الدین فروزان مهر

شماره تماس: 32557377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 188000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 900

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار):119 

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 743

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر):35

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 12

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:58

زمینه فعالیت غالب منطقه:باغبانی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید سوم زراعی غالب منطقه:شلغم

تولید اول باغی غالب منطقه : بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید سدوم باغی غالب منطقه: گل محمدی

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه: بز

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاو

آدرس: مهريز-روستاي تنگ چنار- مركزجهاد كشاورزي تنگ چنار

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد