نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: فاطمه محمودی میمند

شماره تماس: 32547200

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 122700

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1088

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 215

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 873

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 10

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 40

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:80

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغداری دامداری زراعت

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید سوم زراعی غالب منطقه:شلغم

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید سوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: سیب

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه:بز  

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاو

آدرس: مهريز-روستاي خورميز سفلي- مركزجهاد كشاورزي خورميزات

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد