نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: مهدی فتحی

شماره تماس: 32579490

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 9535

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 4513

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 5022

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 5

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 30

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:88

زمینه فعالیت غالب منطقه: كشاورزي دام پروري

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم - ذرت- جو

تولید دوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید سوم زراعی غالب منطقه:کنجد

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته - زردآلو

تولید سوم باغی غالب منطقه: به - سيب - توت

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام - انگور - انار

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت

تولید دوم دامی غالب منطقه: شیر

تولید سوم دامی غالب منطقه: پشم وپوست

آدرس: خاتم- فتح اباد- مركزجهاد كشاورزي دهستان فتح آباد

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد