نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: روح اله احمد زاده

شماره تماس: 32563340

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 150000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 17000

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 6046

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 3301

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 30

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): یک ونیم

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):20

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:87

زمینه فعالیت غالب منطقه:کشاورزی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم-ذرت

تولید دوم زراعی غالب منطقه: ذرت دانه

تولید سوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: زردالو

تولید سوم باغی غالب منطقه: انار

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت

تولید دوم دامی غالب منطقه: فراورده های لبنی               

تولید سوم دامی غالب منطقه: پشم وپوست وکود

آدرس: خاتم . چاهك  - مركز جهاد كشاورزي چاهك

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد