نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: عبدالرضا خلیلی

شماره تماس: 32415406

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 2000 کیلومتر مربع

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 714

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 159

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 555

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 103

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 90

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): واقع در روستای بساب

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 40

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 103

زمینه فعالیت غالب منطقه: مشاوره در زمینه تغذیه و افات باغات علی الخصوص پسته

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه: پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه: انار

تولید اول دامی غالب منطقه: بز

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاو

آدرس: بافق-سبز دشت-روستاي بساب- مركزجهاد كشاورزي سبز دشت

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد