نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: اصغر افخمی

شماره تماس: 32763344

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 2500

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 2144

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 793

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1131

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 12

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 5

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 28

زمینه فعالیت غالب منطقه: گلخانه

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: سبزی صیفی

تولید سوم زراعی غالب منطقه: علوفه

تولید اول باغی غالب منطقه: پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید سوم باغی غالب منطقه: انگور

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه: گاوشیری

تولید سوم دامی غالب منطقه: طیور

آدرس: اشکذر-روستاي صدرآباد رستاق- مركزجهاد كشاورزي رستاق

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد