نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: کاظم مسروری فر

شماره تماس: 32746377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 1197

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 860

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 493

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 359

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 40

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 45

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 99

زمینه فعالیت غالب منطقه: زراعی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: سبزی صیفی

تولید سوم زراعی غالب منطقه: علوفه

تولید اول باغی غالب منطقه: انار

تولید دوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید سوم باغی غالب منطقه: سیاه درخت

تولید اول دامی غالب منطقه: مرغ گوشتی

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید سوم دامی غالب منطقه: شیر

آدرس: اشکذر-روستاي كافي آباد- مركزجهاد كشاورزي كذاب

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد