نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: علی افخمی

شماره تماس: 32273156

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 199600

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 7270

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 358

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 5694

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 10

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 2

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 30

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 3

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغداری

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: روناس

تولید اول باغی غالب منطقه: پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید سوم باغی غالب منطقه: زیتون

تولید اول دامی غالب منطقه: گاو

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید سوم دامی غالب منطقه: شتر

آدرس: اردكان-ميدان چادر ملو- مركزجهاد كشاورزي محمديه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد