نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: علی مذکوری

شماره تماس: 32211255

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 1800000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 780

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 357

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 583

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 2

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 65

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 6

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 135

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 194

زمینه فعالیت غالب منطقه: کشاورزی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: زردک

تولید اول باغی غالب منطقه: بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: زردآلو

تولید سوم باغی غالب منطقه: پسته

تولید اول دامی غالب منطقه: شتر

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید سوم دامی غالب منطقه: مرغ

آدرس: اردكان-روستاي خرانق- مركزجهاد كشاورزي  خرانق

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد