نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: علی محمد هوشمند

 

شماره تماس: 32872022

 

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 250000

 

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 12600

 

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 3832

 

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 3121.5

 

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 2

 

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 20

 

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 5

 

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 60

 

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 15

 

زمینه فعالیت غالب منطقه: کشاورزی_دام

 

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

 

تولید دوم زراعی غالب منطقه: یونجه

 

تولید سوم زراعی غالب منطقه: ذرت

 

تولید اول باغی غالب منطقه: پسته

 

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

 

تولید سوم باغی غالب منطقه: زردآلو

 

تولید اول دامی غالب منطقه: دام سبک

 

تولید دوم دامی غالب منطقه: دام سنگین

 

تولید سوم دامی غالب منطقه: طیور

آدرس: ابركوه-مهرآباد-جنب پايگاه  بسيج- مركزجهاد كشاورزي بهمن

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد