برپایی کارگاه آموزشی توانمندسازی گندمکاران بخش بهمن با حضور آقای خلیل روشن  عضوشورای مرکزی بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی بخش بهمن، کارگاه آموزشی ویژه گندمکاران بخش درمحل جهاد کشاورزی بخش بهمن برگزارگردید.

خلیل روشن رئیس خانه کشاورز استان یزد در ابتدای جلسه ضمن برشمردن اهمیت کشت گندم در حفظ خودکفایی در این محصول در خصوص اهمیت کشت دانه های روغنی از جمله کلزا نیز مطالبی را عنوان نمود.

در ادامه متولی کارشناس زراعت مرکز با ارائه مطالبی در زمینه استفاده از کارت کود در مزرعه گندم نیز آموزشهایی به کشاورزان ارائه نمود.

دراین کارگاه زارعین با روشهای صحیح کاشت شامل خاکورزی حفاظتی و همچنین مدیریت تغذیه و روشهای مبارزه با آفات وعلفهای هرز آشنا شدند.

درپایان با حضور آقای روشن وکارشناسان وجمعی از زارعین ازچندمزرعه گندم بازدید به عمل آمد و به سوالات گندمکاران پاسخ داده شد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد