برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی آفات بارویکرد روشهای نوین  کنترل نماتد درگلخانه ها بامشارکت مدیریت حفظ نباتات وشرکت بایرآلمان

به گزارش روابط عمومی مدیریت حفظ نباتات استان یزد در روز سه شنبه  مورخ  هشتم  اسفندماه کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی آفات بارویکرد روشهای نوین کنترل نماتددرمحصولات گلخانه ای باحضور مدعوین شامل   مدیرحفظ نباتات ،کارشناسان مسئول حفظ نباتات ، شبکه مراقبت وپیش آگاهی گلخانه ها،مسئولین پهنه مراکز جهاد کشاورزی شهرستانهای یزد ،تفت ،مهریز ،اشکذر  وخاتم ومسئولین فنی فروشگاههای مجاز سموم استان درمحل سالن اجتماعات شهید بهشتی برگزار گردید. در پایان از گلخانه پایلوت طرح در منطقه عسکریه بازدید شد و در حین بازدید  کارشناسان اسپانیا ویونان شرکت بایرآلمان   ضمن تبادل تجرییات به  سوالات  شرکت کنندگان نیزپاسخ  دادند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد